Program Premiowy ABC Cars - Napraw u nas swój samochód i tankuj go za darmo!

Gdy Twoje auto będzie wymagało naprawy, wybierz jeden z naszych serwisów, a po naprawie, oprócz sprawnego auta, otrzymasz także kartę podarunkową o wartości 5 procent naprawy, każda kolejna naprawa to kolejne zasilenie Twojej karty.


Zasady są bardzo proste:
1. Zlecasz nam naprawę swojego auta,
3. odbierasz swój sprawny samochód,
3. otrzymujesz od nas kartę podarunkową,
4. 5 procent wartości naprawy przelewamy na Twoją kartę,
5. kartą płacisz za paliwo, produkty i usługi dostępne na ogólnopolskiej sieci stacji paliw.

Przykładowo, przy naprawie za 5 tys. złotych, zwrócimy Ci aż 250 złotych do wykorzystania na paliwo, usługi oraz produkty dostępne na ogólnopolskiej sieci stacji paliw.

Pełne zasady programu dostępne są w poniższym regulaminie oraz u naszych handlowców.

Regulamin Programu

 

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej ABC Cars

I. Definicje

 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymają następujące znaczenie:

 1. Program Premiowy - program sprzedaży premiowej prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 2. Organizator - ABC Cars Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie przy ulicy Ogrodowej 2C, 05-090 Raszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców za numerem KRS: 0000426870, NIP: 5342486675,  REGON: 146166345.

 3. Pracownik Organizatora - osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło przez Organizatora, uprawniona do zaproszenia do uczestnictwa w Programie Premiowym

 4. Uczestnik Programu - osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność́ gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub konsument, zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który w momencie dokonania zgłoszenia do Programu Premiowego ukończył osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych oraz została zaproszona do udziału w Programie.

 5. Nagroda - zapis pieniężny przekazany uczestnikowi programu w formie zasilenia w PLN na karcie przedpłaconej.

 6. Karta przedpłacona - nośnik zapisu, który Organizator programu wręczy uczestnikowi programu po spełnieniu warunków niniejszego Regulaminu i na który, przelewać będzie środki pieniężne w PLN z tytułu uczestnictwa w Programie Premiowym. Karta Przedpłacona będąca nagrodą w programie opisywanym w niniejszym Regulaminie jest „Karta Upominkowa” wydaną przez koncern paliwowy, który posiada swój własny regulamin użytkowania Karty przedpłaconej link do regulaminu

 7. Usługa - usługa realizowana w jednym z serwisów Organizatora, w Katowicach lub Klaudynie, której wykonanie oraz wystawienie co do niej dokumentu sprzedaży umożliwi potencjalnemu Uczestnikowi Programu przystąpienie do niego i otrzymanie Nagrody.

 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sprzedaży Premiowej.

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób przeprowadzania Programu Premiowego.  

 2. Program Premiowy prowadzony jest od dnia 01.04.2019 do odwołania.

 3. Program Premiowy polega na przekazaniu Nagrody Uczestnikowi za spełnienie warunków Programu określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Minimalna Nagroda w Programie premiowym to 50 zł (przy wykonaniu usługi na kwotę 1000,00 złotych netto), a maksymalna Nagroda to 2000,00 zł (przy wykonaniu usługi na kwotę 40 000,00 zł netto).

 5. Sprzedaż premiowa nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 6. W przypadku powstania obowiązku podatkowego związanego z otrzymaniem Nagrody, Uczestnik zobowiązuje się do dokonania stosownego rozliczenia z odpowiednim urzędem skarbowym na zasadach wskazanych w odpowiednich przepisach prawa.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedstawiania propozycji wybranym osobom.

 8. Organizator zobowiązany jest do przedstawienia niniejszego regulaminu przed przystąpieniem Uczestnika do Programu Premiowego. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora Programu pod adresem LINK

III. Warunki uczestnictwa

 

Warunkiem Uczestnictwa w Programie jest:

 1. Wyłącznie osoba fizyczna i osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub konsument, zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który w momencie dokonania zgłoszenia do Programu Premiowego ukończył osiemnasty rok życia i posiadał pełną zdolność do czynności prawnych,

 2. Osoba, która otrzymała zaproszenie do Programu Premiowego przez Organizatora..

 3. Podpisała dokument będący oświadczeniem przystąpienia do programu, będącym akceptacją zasad i obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgody na przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji Programu Premiowego.

 1. Uczestnikiem Programu Premiowego nie może być:

  1. Pracownik Organizatora oraz członkowie ich rodzin

  2. Osoby prawne i fizyczne, które zostały skierowane do Organizatora przez firmy pośredniczące tj. BIK BROKERS, BIK SERWIS, Logisfera, Innovation Group Poland, United Solutions, Prime Car Management

  3. Osoby fizyczne zatrudnione w firmach, z którymi Organizator ma podpisane umowy o współpracy o ile zlecenie usługi związane jest z zakresem podpisanej umowy

 2. Wykonanie przez Organizatora Usługi na rzecz Uczestnika, której wartość minimalna to 1000 zł netto.

IV. Zasady uczestnictwa

 

Do uczestnictwa w Programie wymagane jest:

 1. Zlecenie Organizatorowi wykonania Usługi.

 2. Zaproszenie potencjalnego Uczestnika Programu do uczestnictwa w Programie Premiowym przez Organizatora.

 3. Podpisanie oświadczenia o przystąpieniu do Programu Premiowego Oświadczenie przystąpienia do Programu Premiowego zawiera:

  1. Regulamin Sprzedaży Premiowej ABC Cars Sp. z o.o.

  2. Regulamin „Karty Upominkowej” koncernu paliwowego.

  3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Programu Premiowego, której brak zaznaczenia spowoduje brak możliwości udziału w Programie Premiowym

  4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i sprzedażowych (zgoda fakultatywna).

 4. Organizator wykonuje Usługę i wystawia fakturę dotycząca wykonanej Usługi na Uczestnika.

  1. Organizator dopuszcza możliwość sumowania kwot na fakturach wystawionych na Uczestnika w czasie trwania Programu Premiowego, celem uzyskania minimum 1000 zł netto za wykonane u Organizatora Usługi pozwalającego na wydanie Nagrody.

 5. W ciągu 7 dni od daty opłacenia faktury przez Uczestnika, Organizator zobowiązany jest do

  1. Wydania karty z zasileniem w przypadku pierwszej transakcji Programem Premiowym. Wydanie karty odbywa się w placówce Organizatora Programu pod adresem – 40-226 Katowice, ul. Bogucicka 7

  2. Zasilenia karty w przypadku każdej kolejnej transakcji objętej Programem Premiowym.

V. Nagrody

 

 1. Wydanie Uczestnikowi Nagrody oznacza:

  1. w przypadku pierwszego wydania Nagrody - wręczenie Karty Przedpłaconej zasilonej kwotą w PLN adekwatną do wartości Nagrody.

  2. w przypadku każdego kolejnego wydania Nagrody - przelew środków pieniężnych w PLN na wydaną wcześniej Uczestnikowi Kartę Przedpłaconą.

 2. Wartość Nagrody - w ramach Programu Premiowego przyznawane są Nagrody pieniężne stanowiące 5% wartości liczone od wartości netto na fakturze wystawionej przez Organizatora za wykonaną i opłaconą przez Uczestnika Usługę.

  1. Minimalna wartość netto na fakturze dla Uczestnika pozwalająca na wydanie nagrody to 1000 zł netto, tj. minimalna Nagroda to 50 zł.

  2. Maksymalna wartość netto na fakturze dla Uczestnika, co do której przysługuje wydanie nagrody to 40 000 zł netto, tj. maksymalna Nagroda to 2000 zł.

 3. Przelew środków wynikających z nagrody zostanie zrealizowany przez Organizatora na Kartę Przedpłaconą wydaną Uczestnikowi w ciagu 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty na koncie Organizatora za fakturę, której dotyczy Nagroda.

 4. Uczestnik otrzymuje możliwość dokonywania zakupów Kartą Przedpłaconą wedle regulaminu „Karty Upominkowej” wydanej przez koncern paliwowy. LINK

 5. Wartość Nagrody naliczana za faktury zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Jednorazowa Nagroda przekazana Uczestnikowi Programu nie może przekroczyć 2000 zł i jest to maksymalna kwota jednorazowej wypłaty Nagrody.

  1. W przypadku Uczestników Programów będących podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą Nagrody wypłacane w ramach Programu Premiowego wedle obowiązującego prawa są konieczne do ujęcia przez uczestnika jako dochód i powinien być od nich odprowadzony podatek dochodowy. Organizator Programu nie odpowiada za rozliczenia podmiotu.

  1. W przypadku Uczestników Programu będących osobami fizyczna, zamieszkałami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w momencie dokonania zgłoszenia do Programu Premiowego ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a, 68 i 68a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 200 z późn. zm.) – „ustawa o PDOF” - osoba fizyczna jest zwolniona z podatku dochodowego w przypadku uzyskania nieodpłatnie nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jednorazowo do 2000 zł – pod warunkiem, że nagroda nie dotyczy prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej (pkt 68).

 1. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

VI. Prawa i obowiązki Organizatora Programu

 

 1. Organizator wyklucza z udziału w Programie Premiowym bądź pozbawia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, których działania podejmowane w ramach Programu Premiowego naruszają przepisy obowiązującego prawa, a także osoby nie spełniające warunków uczestnictwa opisanych w niniejszym Regulaminie.

 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Programie Premiowym, dotyczących kwestii opisanych w niniejszym regulaminie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (prowadzić korespondencję e-mailową, telefoniczną lub sms). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Programie Premiowym, celem wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Programie Premiowym,, miedzy innymi w ramach składanych przez Uczestnika Programu reklamacji.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Programu

3. W związku z prowadzeniem Programu Premiowego zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz imię i nazwisko.

4. Organizator Programu, przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. – RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) .

5. Uczestnikom Programu promocji przekazywana jest przez Organizatora Programu klauzula Informacyjna administratora danych o poniższej treści:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest ABC Cars sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email jakub.tupajka@abc-cars.pl
pod numerem +48 506 751 178, lub pisemnie: ABC Cars Sp. z o. ul. Bogucicka 7, 40-226 Katowice

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: biuro@icdo.pl,:

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu marketingowym w związku z udziałem w Programie Premiowym. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE art. 4 i 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Kategorie danych osobowych

W ramach Programu Premiowego będą ̨ przetwarzane dane w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

Okres przechowywania danych

Podane przez Pana / Panią dane będą przetwarzane przez czas wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane Uczestników będą przechowywyane do czasu upłynięcia terminu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

VIII. Reklamacje

 

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących Programu Premiowego w czasie trwania Programu Premiowego oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Programu Premiowego (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).

 2. Reklamacje należy zgłaszać:

  1. w formie pisemnej – osobiście, w oddziałach Organizatora lub przesyłką pocztową na adres z dopiskiem „Program Premiowy”

  2. ustnie – telefonicznie pod numerem +48 506 751 178 (opłata wg cennika operatora)

  3. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres jakub.tupajlka@abc-cars.pl podając w tytule wiadomości „Program Premiowy – Reklamacja”.

 3. W treści należy wskazać formę w jakiej Uczestnik Programu chciałby otrzymać odpowiedź.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Programu w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora Programu.

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin jest dostępny przez czas trwania Programu Premiowego oraz w terminie umożliwiającym złożenie Reklamacji na stronie internetowej pod adresem: www./regulamin oraz w siedzibie Organizatora Programu. W terminie późniejszym Regulamin Programu Premiowego będzie udostępniany zainteresowanym osobom na ich wniosek w siedzibie Organizatora Programu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Programu. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 3 dni wcześniej, poinformować Uczestników o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w Programie.

 3. Wszelkie informacje na temat Programu Premiowego można uzyskać kontaktując się

 4. z Organizatorem Programu za pośrednictwem wiadomości e-mailowych na adres jakub.tupajka@abc-cars.pl

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 7. Sprzedaż Premiowa, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.)